17
Maj 2024
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją:
„Konkurs ofert – na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej”
w Sekretariacie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej (budynek administracji, I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 12.00

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

SWKO

Regulamin Konkursu

Formularz ofertowy