[Rozstrzygnięcie 2020-07-02] Zaproszenie do składania ofert dot. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/04/2020

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Termin składania i otwarcia ofert:

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,
Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200
Rawa Mazowiecka
w terminie najpóźniej do 09.06.2020r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.06.2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie
Zamawiającego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej, Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska
14, 96-200 Rawa Mazowiecka