Polityka Prywatności

„Polityka prywatności SPZOZ w Rawie Mazowieckiej dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności”

 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia. Dla gwarancji powyższej deklaracji SPZOZ w Rawie Mazowieckiej dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:
Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych
w systemach informatycznych.
Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.
Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.
Dyrekcja SPZOZ w Rawie Mazowieckiej deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.

DANE OSOBOWE - RODO

Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych podczas procesu rejestracji Pacjenta jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14 96-200 Rawa Mazowiecka.
Pozyskane dane osobowe w postaci:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • datę urodzenia,
  • oznaczenie płci,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • numer PESEL (jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakres wymaganych danych osobowych wymagany Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417)

będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz podmiot przetwarzający działający dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na podstawie umowy między stronami.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na oświadczeniu wyrażenia zgody z wyłączeniem prawnych wymagań określające zasady sporządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji medycznej,
Każdy pacjent SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdy pacjent korzystający z usług SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udzielenie świadczenia medycznego przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do powołanego przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej Inspektora Ochrony Danych Osobowych którym jest Aleksandra Silwonik za pośrednictwem adresu e-mail iodo@szpitalrawa.pl tel. T: +48 784 014 484 lub listownie na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14 96-200 Rawa Mazowiecka.

PLIKI COOKIE

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają
w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz na anonimowe zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji
o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).
Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania.
Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej SPZOZ
w Rawie Mazowieckiej może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub
w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, tj. https://www.szpitalrawa.pl/ i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.
Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularza podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.
Przesłanie do placówki danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularza nie stanowi oferty
w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego.
W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, uprzejmie prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości pod adres dresu e-mail iodo@szpitalrawa.pl tel.: +48 784 014 484 lub listownie na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14 96-200 Rawa Mazowiecka.

 

Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

RODO - Kontrahent

RODO - Pacjenci

RODO - Pracownik

RODO - Zamówienia

RODO - Rekrutacja

RODO - Stażysta / Praktykant

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?