Punkt konsultacyjno- informacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

W SPZOZ został otwarty punkt konsultacyjno- informacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Rawianie będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego, a także z pomocy prawnej.

Punkt konsultacyjno-informacyjny prowadzony jest przez specjalistów, których zadaniem jest wspierać osoby wraz z ich rodzinami, a także udzielać im informacji na temat możliwych działań przyczyniających się do zapobiegania przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to spory problem, który dodatkowo nasiliła trwająca pandemia. Stres, niepewność, strach oraz ciągłe życie w zamkniętych czterech ścianach powodował napięcia, bardzo często tłumione alkoholem lub narkotykami skutkował pojawieniem się przemocy. Rzecznik Praw Obywatelskich zaalarmował o zdecydowanym wzroście spraw dotyczących przemocy w rodzinie, które trafiają do jego biura. Ma to potwierdzenie w statystykach policyjnych oraz doświadczeniach psychologów.

DOŚĆ! SPZOZ uruchomił punkt wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą, w którym pomoc specjalistów można otrzymać bezpłatnie.

Punkt zlokalizowany jest w Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ul. Niepodległości 8 i funkcjonuje w dni wskazane w harmonogramie. W punkcie prowadzone są dyżury stacjonarne, jak również telefoniczne działające według poniższego harmonogramu.

Harmonogram funkcjonowania punktu

Punkt został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w ramach realizacji działań objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Przemoc w rodzinie to nie tylko znęcanie fizyczne, ale również dręczenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne i ekonomiczne. Członek rodziny wyrządza krzywdę najbliższym, z którymi mieszka pod jednym dachem. Sprawca przemocy domowej wykorzystuje swoją przewagę nad ofiarą, próbuje ją zdominować, zastraszyć, poniżyć i wymusić na niej określone działania. Osoby nękane często takie zachowania traktują jako normalny element codzienności stąd brak zdecydowanej reakcji. Ofiary przemocy latami potrafią nie przyznawać się do swoich cierpień. Cały czas mają nadzieję na przemianę partnera/bliskiej osoby.

Przemoc w rodzinie często idzie w parze z uzależnieniami od alkoholu, środków odurzających czy elektroniki.

W kraju działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Infolinia 800 12 00 02 czynna przez całą dobę

 

Więcej informacji -> http://www.niebieskalinia.org/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemoc/

ULOTKA

Dodatkowo członkowie rodziny, instytucje oraz każdy, kto podejrzewa uzależnienie u osoby, której los nie jest obojętny, może złożyć wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta – WNIOSEK – oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta. Wniosek złożony w formie opisowej, a nie na formularzu, również zostanie przyjęty. Należy pamiętać o podpisie – anonimowe wnioski nie są rozpatrywane.
 

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!!!

REAGUJMY!!!