Poradnik
Sprawdź też

Dokumenty do Pobrania

Ochrona Danych Osobowych

Poradnik

Przygotowanie do Badań

 W sekcji poniżej przedstawione zostały instrukcje przygotowań do badań znajdujących się w ofercie naszej placówki.

Klikając w nazwę usługi zostaną przeniesieni  Państwo do szczegółowej instrukcji.  

Prawa Pacjenta

Jakie są prawa i obowiązki pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu?

 

W trosce o dobro naszych pacjentów i zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy przedstawiamy Państwu Kartę Praw i Obowiązków Pacjenta. 

 Każda z osób hospitalizowanych na terenie Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej posiada Prawo do:

 • Poszanowania godności osobistej niezależnie od wieku, narodowości, płci, orientacji seksualnej, czy wyznawanej religii i światopoglądu
 • Rzetelnej informacji o stanie zdrowia.
 • Pełnej informacji na temat diagnostyki, leczenia i przepisanych leków oraz możliwych następstwach zastosowanych metod.
 • Troskliwej opieki ze strony personelu Szpitala.
 • Opieki medycznej najwyższej jakości.
 • Decydowania o podejmowaniu, bądź zaniechaniu leczenia.
 • Wypisania ze Szpitala na własne życzenie oraz otrzymania informacji o ewentualnych skutkach podjętej decyzji.
 • Informacji na temat personelu medycznego zaangażowanego w proces leczenia oraz w jaki sposób można się z nimi skontaktować.
 • Uzyskania opinii innego lekarza.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 • Wyrażenie pisemnej zgody na metody leczenia o podwyższonym ryzyku.
 • Traktowania z szacunkiem osób odwiedzających.
 • Poufności Państwa dokumentacji medycznej oraz zachowania tajemnicy lekarskiej.
 • Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń.
 • Informacji o kosztach przed przyjęciem do Szpitala.
 • Wyrażania opinii na temat personelu oraz pobytu w Szpitalu.
 • Zaspokojenia podstawowych potrzeb religijnych, niezależnie od wyznania.

Zachęcamy gorąco do szczegółowego zapoznania się z Prawami PACJENTA, a także szczegółowym zapoznaniem się z ww. zapisami. W celu przejścia do ww. dokumentów proszę kliknąć jedne z poniższych przycisków.

 Prawa Pacjenta

 Karta Praw Pacjenta - Szpital

Odwoływanie Wizyt

Uwaga!

Jeśli w porę odwołasz wizytę, z której nie możesz skorzystać, umożliwi to innym pacjentom szybsze skorzystanie z porady lekarza czy też wykonania badania diagnostycznego. Odwołanie wizyty, z której nie możesz skorzystać, pozwoli nam szybciej pomóc innym pacjentom.

W razie rezygnacji z wyznaczonej wizyty lub badania prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 729 059 525 pn-pt 8:00-18:00

Pamiętaj!

Odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta: art. 20 ust. 9 „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

Regulamin Odwiedzin Pacjentów

Regulamin Odwiedzin Pacjentów

Odwiedzającym wolno odwiedzać chorych przebywających we wszystkich oddziałach szpitalnych zgodnie z przyjętymi zasadami.

 

Z uwagi na możliwy charakter zakaźny oddziałów Szpitalnych wprowadza się zakaz wstępu dla dzieci do lat 12. W szczególnych sytuacjach dotyczących wstępu dziecka na teren oddziału podejmuje ordynator oddziału.

Przyjęte zasady:

 

 • Zaleca się, aby odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywały się codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00,
 • W salach intensywnego nadzoru oraz sali pooperacyjnej odwiedziny odbywają się za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego w godzinach odwiedzin obowiązujących w Szpitalu.,
 • Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo do intymności, zaleca się, aby jednego pacjenta odwiedzały jednocześnie nie więcej niż dwie osoby.,
 • Podczas odwiedzin pacjentów przebywających w salach intensywnego nadzoru i intensywnej opieki oraz sali pooperacyjnej, odwiedzający mają obowiązek wkładania odzieży ochronnej (fartuchów) przed wejściem do oddziału lub do sali,
 • zakazu posługiwania się telefonami komórkowymi w miejscach odpowiednio oznakowanych tablicami informacyjnymi,
 • W związku z Rozporządzeniem UE dotyczącym Ochrony Danych Osobowych (RODO) SPZOZ w Rawie Mazowieckiej wykonywanie jakichkolwiek zdjęć i nagrywanie filmów w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych przez osoby odwiedzające jest zabronione!!!,
 • Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach ordynator oddziału ma prawo wprowadzenia całkowitego lub okresowego zakazu odwiedzin ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn.

Zakazuje się odwiedzin osobom: pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, wykazujących objawy infekcji wirusowej, dotkniętych chorobą zakaźną.

W związku z Rozporządzeniem UE dotyczącym Ochrony Danych Osobowych (RODO) SPZOZ w Rawie Mazowieckiej wykonywanie jakichkolwiek zdjęć i nagrywanie filmów w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych przez osoby odwiedzające jest zabronione!!!,

Sekcja dokumentów do Pobrania

  

Uprawnieni do Świadczeń Poza Kolejnością

Osoby uprawnione do Świadczeń poza kolejnością

  

 • Inwalidzi wojenni i wojskowi.
 • Kombatanci.
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • Kobiety w ciąży.
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 • działacze opozycji antykomunistycznej  osoby represjonowane z powodów politycznych,działacze
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Pełną listę osób uprawnionych do udzielania świadczeń, poza kolejnością znajdą Państwo w dokumencie poniżej. 

 

Uprawnieni do Świadczeń bez Skierowań

Jakie są prawa i obowiązki pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu?

 

W trosce o dobro naszych pacjentów i zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy przedstawiamy Państwu Kartę Praw i Obowiązków Pacjenta. 

 Każda z osób hospitalizowanych na terenie Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej posiada Prawo do:

 • Poszanowania godności osobistej niezależnie od wieku, narodowości, płci, orientacji seksualnej, czy wyznawanej religii i światopoglądu
 • Rzetelnej informacji o stanie zdrowia.
 • Pełnej informacji na temat diagnostyki, leczenia i przepisanych leków oraz możliwych następstwach zastosowanych metod.
 • Troskliwej opieki ze strony personelu Szpitala.
 • Opieki medycznej najwyższej jakości.
 • Decydowania o podejmowaniu, bądź zaniechaniu leczenia.
 • Wypisania ze Szpitala na własne życzenie oraz otrzymania informacji o ewentualnych skutkach podjętej decyzji.
 • Informacji na temat personelu medycznego zaangażowanego w proces leczenia oraz w jaki sposób można się z nimi skontaktować.
 • Uzyskania opinii innego lekarza.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 • Wyrażenie pisemnej zgody na metody leczenia o podwyższonym ryzyku.
 • Traktowania z szacunkiem osób odwiedzających.
 • Poufności Państwa dokumentacji medycznej oraz zachowania tajemnicy lekarskiej.
 • Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń.
 • Informacji o kosztach przed przyjęciem do Szpitala.
 • Wyrażania opinii na temat personelu oraz pobytu w Szpitalu.
 • Zaspokojenia podstawowych potrzeb religijnych, niezależnie od wyznania.

Zachęcamy gorąco do szczegółowego zapoznania się z Prawami PACJENTA, a także szczegółowym zapoznaniem się z ww. zapisami. W celu przejścia do ww. dokumentów proszę kliknąć jedne z poniższych przycisków.

 Prawa Pacjenta

 Karta Praw Pacjenta - Szpital

Rodo-Ogolne

  W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.

Biorąc pod uwagę nadrzędne dobro, jakim jest ochrona danych osobowych osób fizycznych, celem Polityki Ochrony Danych jest zapewnienie podstawowych praw i wolności osoby fizycznej w kontekście przetwarzania danych  osobowych, oraz ich uregulowanego przepływu na terenie RP oraz UE.

Powyższy cel należy realizować zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP. W sposób szczególny uwzględniając:

 • zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatnie, stosownie ograniczone, do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 • przetwarzanie zebranych danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż to jest niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiedniego upoważnienia, adekwatnego do zakresu obowiązków służbowych, tylko i wyłącznie w przewidzianym zakresie.
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w miejscach i systemach teleinformatycznych do tego przeznaczonych.
 • osoby upoważnione do przetwarzania w sposób szczególny będą chronić przetwarzane dane przed zniszczeniem, utraceniem oraz dostępem osób nieupoważnionych zwracając nade wszystko uwagę na dane szczególnie wrażliwe (dane medyczne).
 • osoby przetwarzające dane osobowe przyjmują do wiadomości fakt, iż zachowanie tajemnicy
  i poufności obowiązuje także po wygaśnięciu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz stosunku pracy ze Szpitalem Powiatowym w Chodzieży.
 • osoby przetwarzające dane będą natychmiast informować Administratora Danych lub Inspektora Danych Osobowych o jakichkolwiek incydentach lub naruszeniach Polityki Ochrony Danych.

Administrator Danych wyznacza Inspektora Danych Osobowych (DPO), jako osobę odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, wdrożenie, szkolenie. monitorowanie, informowanie i rozliczanie Polityki Ochrony Danych oraz przepisów wynikających z RODO.

Inspektor Danych Osobowych wdroży we wszystkich jednostkach Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Instrukcję Przetwarzania Danych Osobowych, która szczegółowo wyjaśnia i reguluje ochronę danych osobowych w Szpitalu.

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z regulacjami RODO, a także procedur gromadzenia i udostępniania informacji o pacjentach proszę kontaktować z Inspektorem ds Danych Osobowych. Informacje kontaktowe można znaleźć w sekcji poniżej. 

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jacek Gołdych

Numer Kontaktowy: (+48)  518 053 702

Rodo - Kontrahenci

 W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.

W poniższej sekcji przedstawione zostały informacje związane z RODO, a także procedur zarządzania danymi osobowymi firm podejmujących współpracę z naszą placówką. Proszę o zapoznanie się z tymi postanowieniami.

Postanowienia ogólne:

1.Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych w związku z zawarciem umowy o współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Niepodległości 8 96-200 Rawa Mazowiecka.

 2.Pozyskane dane osobowe w postaci:

nazwisko i imię (imiona),
dane rejestrowe Kontrahenta w tym NIP, nr. konta, dane adresowe organizacji,
kwalifikacje/prawo wykonywania zawodu (w sytuacji, gdy umowa z Kontrahentem dotyczy
realizacji usług medycznych)
adres e-mail,
stanowisko,numer telefonu,

3.Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na potrzeby:

 • związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – niezbędnych do
  zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zawarcia i obsługi umów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • wynikające z przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa
  z art. 6 ust 1 lit c RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od końca roku, w którym
rozliczono podatkowo płatność, zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub na czas trwania relacji i potrzeb
biznesowych – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.

7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i
realizacja umowy.

 

9. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji
wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony
Danych Osobowych Pan Jacek Gołdych za pośrednictwem e-mail iodo@szpitalrawa.pl tel. +48 518 053
702 lub listownie na adres SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14 96-200 Rawa Mazowiecka

Administrator Danych wyznacza Inspektora Danych Osobowych (DPO), jako osobę odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, wdrożenie, szkolenie. monitorowanie, informowanie i rozliczanie Polityki Ochrony Danych oraz przepisów wynikających z RODO.

Inspektor Danych Osobowych wdroży we wszystkich jednostkach Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Instrukcję Przetwarzania Danych Osobowych, która szczegółowo wyjaśnia i reguluje ochronę danych osobowych w Szpitalu.

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z regulacjami RODO, a także procedur gromadzenia i udostępniania informacji o kontrahentach proszę kontaktować z Inspektorem ds Danych Osobowych. Informacje kontaktowe można znaleźć poniżej. 

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jacek Gołdych

Numer Kontaktowy: (+48)  518 053 702

Rodo - Pacjenci

 W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.

Biorąc pod uwagę nadrzędne dobro, jakim jest ochrona danych osobowych osób fizycznych, celem Polityki Ochrony Danych jest zapewnienie podstawowych praw i wolności osoby fizycznej w kontekście przetwarzania danych  osobowych, oraz ich uregulowanego przepływu na terenie RP oraz U

Postanowienia Ogólne:

1. Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych podczas procesu udzielenia świadczenia medycznego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Niepodległości 8 96-200 Rawa Mazowiecka.

2.Pozyskane dane osobowe w postaci:

 

nazwisko i imię (imiona),
datę urodzenia,

 oznaczenie płci,

dane z kategorii szczególnych dotyczące stanu zdrowia,
 numer PESEL (jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób,
które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakres
wymaganych danych osobowych wymagany Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia
6 listopada 2008 r. Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417)
 numer telefonu,

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • ustalenia i weryfikacji Państwa tożsamości w ramach udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz w przypadku
 • ustalania, potwierdzenia lub odwołania terminu wizyty korzystając ze środków elektronicznej komunikacji – podstawa art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 • prowadzenia przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej działalności leczniczej, w szczególności świadczenia usług medycznych, w tym konsultacji i badań diagnostycznych, prowadzenia procesu leczenia szpitalnego oraz
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. h RODO;
 • wypełnienia przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa dotyczących archiwizacji dokumentów – podstawa art. 6 ust. 1 lit c RODO.


4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


5. Dane osobowe będą archiwizowane do czasu określonego w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. w zależności od rodzaju dokumentacji medycznej.


6. Każdy pacjent SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia – o ile nie narusza to przepisów prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.


7. Każdy pacjent korzystający z usług SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udzielenie świadczenia medycznego przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

 

Administrator Danych wyznacza Inspektora Danych Osobowych (DPO), jako osobę odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, wdrożenie, szkolenie. monitorowanie, informowanie i rozliczanie Polityki Ochrony Danych oraz przepisów wynikających z RODO. Inspektor Danych Osobowych wdroży we wszystkich jednostkach Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Instrukcję Przetwarzania Danych Osobowych, która szczegółowo wyjaśnia i reguluje ochronę danych osobowych w Szpitalu.

 

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z regulacjami RODO, a także procedur gromadzenia i udostępniania informacji o pacjentach proszę kontaktować z Inspektorem ds Danych Osobowych. Informacje kontaktowe można znaleźć w sekcji poniżej. 

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jacek Gołdych

Numer Kontaktowy: (+48)  518 053 702

 

Rodo - Pracownik

 W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.

Biorąc pod uwagę nadrzędne dobro, jakim jest ochrona danych osobowych osób fizycznych, celem Polityki Ochrony Danych jest zapewnienie podstawowych praw i wolności osoby fizycznej w kontekście przetwarzania danych  osobowych, oraz ich uregulowanego przepływu na terenie RP oraz U

Postanowienia Ogólne:

 1.Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych podczas procesu udzielenia świadczenia medycznego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Niepodległości 8 96-200 Rawa Mazowiecka.

 

2.Pozyskane dane osobowe w postaci:

 

imię, nazwisko (imiona),
adres zamieszkania,
numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość,
 inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego
najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez
pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich
żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk
własnych,

 

 • będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz podmiot przetwarzający działający dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na podstawie umowy między stronami.

 

3. Każdorazowo o ile byłoby to zasadne przetwarzanie danych w ramach procesu zatrudnienia może dotyczyć również imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.


4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi SPZOZ w Rawie Mazowieckiej zawarł umowę o współpracy, ale wyłącznie w obsługi informatycznej realizowanej dla pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego standardu działania jak i obowiązku prawnego nałożonego na pracodawcę.


5. Dane osobowe będą przekazywane urzędom i podmiotom, w zakresie obowiązku jaki spełnić powinien pracodawca określonych przez przepisy prawa tj. ZUS, Urząd Skarbowy.


6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi przepisami prawa w zakresie sporządzania, przetwarzani i archiwizacji dokumentacji pracowniczej.


8. Każdy pracownik SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.


9. Każdy pracownik SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


10. Podanie danych osobowych określonych w Kodeksie Pracy Art. 22 jest bezwzględnie wymagane dla zawarcia stosunku pracy.


11. W przypadku niewyrażenia zgody i niepodania danych osobowych nie mam możliwości prawnej zawarcia umowy o pracę.


12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych dla celów profilowania.

 

Administrator Danych wyznacza Inspektora Danych Osobowych (DPO), jako osobę odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, wdrożenie, szkolenie. monitorowanie, informowanie i rozliczanie Polityki Ochrony Danych oraz przepisów wynikających z RODO. Inspektor Danych Osobowych wdroży we wszystkich jednostkach Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Instrukcję Przetwarzania Danych Osobowych, która szczegółowo wyjaśnia i reguluje ochronę danych osobowych w Szpitalu.

 

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z regulacjami RODO, a także procedur gromadzenia i udostępniania informacji o pacjentach proszę kontaktować z Inspektorem ds Danych Osobowych. Informacje kontaktowe można znaleźć w sekcji poniżej. 

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jacek Gołdych

Numer Kontaktowy: (+48)  518 053 702

 

Rodo - Rekrutacja

 W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.

Biorąc pod uwagę nadrzędne dobro, jakim jest ochrona danych osobowych osób fizycznych, celem Polityki Ochrony Danych jest zapewnienie podstawowych praw i wolności osoby fizycznej w kontekście przetwarzania danych  osobowych, oraz ich uregulowanego przepływu na terenie RP oraz U

Postanowienia Ogólne:

 1.Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych podczas procesu udzielenia świadczenia medycznego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Niepodległości 8 96-200 Rawa Mazowiecka.

 

Pozyskane dane osobowe w postaci:

imię (imiona) i nazwisko;
 datę urodzenia;
dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
wykształcenie;
kwalifikacje zawodowe;
 przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz podmiot przetwarzający
  działający dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na podstawie umowy między stronami.

 

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzona
rekrutacja oraz wybór odpowiedniej osobę do pracy,

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o pracę,

prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, lecz nie dłużej niż 1 rok.

4. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez uczestnictwo w procesie
rekrutacji oraz następujące przepisy prawa:

przepis prawa tj. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 221 § 1 kodeksu pracy)
zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli
z własnej inicjatywy zostały przekazane dane inne niż wskazane powyżej.
uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. a RODO) w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Uzasadniony interes polega na konieczności sprawdzenia umiejętności i zdolności, aby dokonać oceny
i wyłonić najbardziej odpowiedniego kandydata.

5. Państwa dane pozyskane w związku z realizowanym procesem rekrutacyjnym przetwarzane będą do momentu zakończenia tej rekrutacji i/lub 1 rok na podstawie udzielonej zgody w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

6. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

upoważnionym pracownikom i współpracownikom SPZOZ w Rawie Mazowieckiej,
podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w tym: usługi prawne,
pośrednictwa pracy oraz inspektorowi danych osobowych.

7. Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. W odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
  wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte
  są w punktach 1 i 2.
  10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania
  danych, nie jest możliwy udział w rekrutacji.

Administrator Danych wyznacza Inspektora Danych Osobowych (DPO), jako osobę odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, wdrożenie, szkolenie. monitorowanie, informowanie i rozliczanie Polityki Ochrony Danych oraz przepisów wynikających z RODO. Inspektor Danych Osobowych wdroży we wszystkich jednostkach Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Instrukcję Przetwarzania Danych Osobowych, która szczegółowo wyjaśnia i reguluje ochronę danych osobowych w Szpitalu.

 

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z regulacjami RODO, a także procedur gromadzenia i udostępniania informacji o pracownikach proszę kontaktować z Inspektorem ds Danych Osobowych. Informacje kontaktowe można znaleźć w sekcji poniżej. 

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jacek Gołdych

Numer Kontaktowy: (+48)  518 053 702

 

Rodo - Zamówienia

 W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.

 

Biorąc pod uwagę nadrzędne dobro, jakim jest ochrona danych osobowych osób fizycznych, celem Polityki Ochrony Danych jest zapewnienie podstawowych praw i wolności osoby fizycznej w kontekście przetwarzania danych  osobowych, oraz ich uregulowanego przepływu na terenie RP oraz U

Postanowienia Ogólne:

 

1.Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych podczas procesu udzielenia świadczeniamedycznego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Niepodległości 8 96-200 Rawa Mazowiecka.

 

2.Pozyskane dane osobowe w postaci:

nazwisko i imię (imiona),
dane rejestrowe organizacji biorącej udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w tym
NIP, nr. konta, dane adresowe organizacji,
adres e-mail,
stanowisko,
numer telefonu,

 

 • będą przetwarzane przez osoby zatrudnione SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz podmiot przetwarzający działający
  dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na podstawie umowy między stronami.

 

 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz
następujące przepisy prawa:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą  wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

 

5. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.)

 

6. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi SPZOZ w Rawie Mazowieckiej zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula
zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

 

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy; W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane
do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5.

 

8. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

9. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego praw,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).

 

Administrator Danych wyznacza Inspektora Danych Osobowych (DPO), jako osobę odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, wdrożenie, szkolenie. monitorowanie, informowanie i rozliczanie Polityki Ochrony Danych oraz przepisów wynikających z RODO. Inspektor Danych Osobowych wdroży we wszystkich jednostkach Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Instrukcję Przetwarzania Danych Osobowych, która szczegółowo wyjaśnia i reguluje ochronę danych osobowych w Szpitalu.

W przypadku jakichkolwiek zapytań związanych z regulacjami RODO, a także procedur gromadzenia i udostępniania informacji o pacjentach proszę kontaktować z Inspektorem ds Danych Osobowych. Informacje kontaktowe można znaleźć w sekcji poniżej. 

 

Dane kontaktowe:

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jacek Gołdych

Numer Kontaktowy: (+48)  518 053 702

 

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Kontakt / Parking / Mapa
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Aktualności
Dlaczego właśnie my?