9
kwiecień 2024
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii/elektroradiologa dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zawodzie technika elektroradiologii/elektroradiologa w SPZOZ  w Rawie Mazowieckiej.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii/elektroradiologa” w Sekretariacie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej (budynek administracji, I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytania i Odpowiedzi